Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen InstalVisie, en de afnemer, van welke aard dan ook, evenals op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen schriftelijk met InstalVisie overeengekomen te worden.

1.2 Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, die een bestelling doet ofwel telefonisch ofwel via onze site, dan wel een ieder die met InstalVisie een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie InstalVisie een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien InstalVisie niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat InstalVisie het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte nalevering van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven de overige voorwaarden van kracht.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden InstalVisie niet, tenzij deze schriftelijk door InstalVisie zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door InstalVisie gedane aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de offerte.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Deze zijn voor InstalVisie slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht InstalVisie niet tot levering of acceptatie van een order.

2.4 InstalVisie behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat InstalVisie een opdracht schriftelijk (dan wel per e-mail) heeft bevestigd of nadat InstalVisie met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen twee werkdagen schriftelijk reclameert.

3.2 Voor diensten / leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden InstalVisie niet, tenzij deze door InstalVisie schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 InstalVisie is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4.2 Tenzij anders is vermeld, zijn onze prijzen:
a. gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende prijzen
b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf
c. exclusief de kosten voor vervoer, transport en verzekering
d. inclusief de geldende BTW.

4.3 Ingeval van een verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren voor vervoer en bezorging zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

4.4 Indien InstalVisie aanvullende diensten of werkzaamheden verricht die niet worden geacht tot de normale werkzaamheden te behoren, behoudt InstalVisie zich het recht voor om deze werkzaamheden door te belasten aan de opdrachtgever. Het uurtarief bedraagt EUR 60,-- per uur exclusief BTW. Berekening vind plaats per kwartier.

Artikel 5. Reclames

5.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering op beschadigingen, dan wel gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of foutieve leveranties dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering aan InstalVisie te worden gemeld.

5.2 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de termijn als gesteld in 5.1 kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 2 weken na levering aan InstalVisie te worden gemeld.

5.3 Na het verstrijken van de termijnen als genoemd in 5.1 en 5.2 wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames niet meer door InstalVisie in behandeling genomen.

5.4 Indien en voorzover de reclame door InstalVisie gegrond wordt geacht, is InstalVisie alleen verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

5.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van InstalVisie

5.6 Retournering van het geleverde kan slechts na toezegging van InstalVisie en onder door InstalVisie te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de zaken zoveel mogelijk in originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke zaken is de afnemer verplicht de te vervangen goederen te retourneren naar een door InstalVisie op te geven adres.

Artikel 6. Betaling/Verzuim

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is dient betaling te geschieden door storting of door overmaking op een door InstalVisie aan te wijzen bank- of girorekening voor de aflevering van de gekochte zaken plaats vindt, dan wel door contante betaling voor de overdracht van de gekochte zaken bij aflevering of afhaling.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en het resterende bedrag zal onmiddellijk opeisbaar zijn in het geval dat:
a. de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst, meer in het bijzonder de overeengekomen betalingstermijn(en), niet of niet tijdig nakomt.
b. InstalVisie goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming te kort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.
c. De afnemer in staat van faillissement verkeert dan wel een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend.

6.4 De afnemer is na verzuim en vanaf het moment dat de vordering ter incasso wordt overgedragen aan een incassobureau / gerechtsdeurwaarder, de in redelijkheid gemaakte en aan het incassobureau / gerechtsdeurwaarder verschuldigde kosten verschuldigd, bedragende 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van EUR 35,-.

Artikel 7. Levertijd

7.1 Het tijdstip waarop InstalVisie de overeengekomen werkzaamheden of leveranties moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering plaats zal hebben in de omstandigheden, waaronder InstalVisie zal presteren.

7.2 Vindt dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van everingdienovereenkomstig verlaat, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

7.3 Overschrijding van de levertijd met redelijke termijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijn wordt naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht genomen, doch is niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.

Artikel 8. Levering

8.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering aan huis/bedrijf van de afnemer.

8.2 InstalVisie is gerechtigd om te leveren in gedeeltes (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

8.3 Wanneer de gekochte zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan deze voor risico en rekening van afnemer.

8.4 Het niet afnemen van de goederen ontslaat de opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting.

Artikel 9. Transport/Risico

9.1 De wijze van transport wordt, tenzij uitdrukkelijk door de afnemer gewenst, door InstalVisie bepaald.

9.2 Eventuele wensen van afnemer aangaande de vorm van transport worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart bereid te zijn de extra kosten die dit met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen.

Artikel 10. Overmacht

Bij intreding van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie ontstaat zoals in de vorige zin bedoeld, langer duurt dan 60 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging kosteloos te beëindigen. Een beroep op overmacht dient onverwijld middels aangetekend schrijven gemotiveerd met bewijsstukken aan de wederpartij kenbaar gemaakt te worden. De termijn van 60 dagen voormeld, neemt een aanvang na de dag van verzending van het voormeld bedoeld schrijven.

Artikel 11. Garantie

11.1 Alle door InstalVisie verstrekte producten zijn voorzien van uitgebreide garanties op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat InstalVisie naar beste vermogen de eventuele tekortkomingen zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van InstalVisie. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge van deze garantie worden vervangen, worden eigendom van InstalVisie. Gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld alvorens InstalVisie de garantieprocedure in gang zet.

11.2 De garantie is niet van toepassing indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig ofwel ondeskundig handelen, gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien schade is ontstaan doordat andere niet door InstalVisie geleverde goederen worden toegevoegd aan hetgeen door InstalVisie is uitgeleverd.

11.3 Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk vermeldt, hanteert InstalVisie een garantietermijn van 1 jaar vanaf het tijdstip van levering.

11.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door InstalVisie, geldt als enige en algehele schadevergoeding. De afnemer heeft nimmer recht op een financiële compensatie tenzij dit anders schriftelijk overeen is gekomen. Tot verdere verplichtingen dan haar garantieverplichtingen is InstalVisie niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

11.5 Alvorens werkzaamheden die niet onder de garantie vallen door InstalVisie worden verricht, zal InstalVisie de afnemer hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de kosten voor deze herstelwerkzaamheden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is InstalVisie niet gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.

12.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit overstijgen.

12.3 In ieder geval is InstalVisie niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.

Artikel 13. Ontbinding en beëindiging

13.1 InstalVisie kan in de in art. 6.3 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.

13.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt ontbonden, blijven de bepalingen m.b.t. geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

13.3 Ingeval InstalVisie de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroept, na verzuim van afnemer, is de afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 25% van de oorspronkelijke koopprijs, inclusief BTW.

Artikel 14. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover vallende onder de competentie van de rechtbank, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement waarin InstalVisie haar zetel heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid zijn blootstaan.

Artikel 16. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen InstalVisie en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

U kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden

Contact:

INSTALVISIE
Figarostraat 8
7323 DC Apeldoorn
telefoon: 06013022269
email: info@instalvisie.nl